Bánh xèo

Vietnamese crepe with bean sprouts & onions. 

Served with carrots, a variety of vegetables, & fish sauce on the side. 

BX1. Combination 

            Bánh xèo thập cẩm

 

BX2. Chicken & Shrimp 

            Bánh xèo gà & tôm

 

BX3. Pork & Shrimp

            Bánh xèo heo & tôm

BX4. Chicken 

            Bánh xèo gà  

BX5. Shrimp 

            Bánh xèo tôm

BX6. Tofu & Veggie

            Bánh xèo rau