Fried Rice - Cơm Chiên

Served with egg, carrots, peas, & onions.

F1. Combination Fried Rice | Cơm Chiên Thập Cẩm

Fried rice with shrimp, beef, & chicken

F2. Beef Fried Rice | Cơm Chiên Bò
F3. Chicken Fried Rice | Cơm Chiên Gà
F4. Shrimp Fried Rice | Cơm Chiên Tôm
F5. BBQ Pork Fried Rice | Cơm Chiên Xá Xíu
F 1
F6. Tofu & Vegetables Fried Rice | Cơm Chiên Rau