Steamed Rice Plates - Cơm Dĩa

Served with lettuce, cucumbers, tomatoes, carrots, onions, & fish sauce

R1. Charbroiled Pork Chop Cơm Sườn
R2. Grilled Pork Cơm Thịt Nướng
R3. Grilled Chicken Cơm Gà Nướng
R4
R4. Charbroiled Pork Chop & Shredded Pork Skin Cơm Bì, Sườn
R5. Grilled Beef With Lemongrass  Cơm Bò Nướng Xả