Pho Thanh Nhi © 2016

Vermicelli - Bún

Vermicelli noodles served with peanuts, lettuce, cucumbers, bean sprouts, carrots, onions, & fish sauce

V1. Grilled Pork
V2. Grilled Chicken
V3. Grilled Beef
V4. Grilled Shrimp
V5. Grilled Pork & Egg Rolls
V7. Grilled Beef & Egg Rolls
V8. Grilled Shrimp & Egg Rolls
V9. Combination
V10. Stir-Fried Lemongrass Beef
V11. Stir-Fried Lemongrass Chicken
V12. Stir-Fried Lemongrass Shrimp
V13. Stir-Fried Tofu & Vegetables Lemongrass
V14. Stir-Fried Beef With Curry Sauce
V15. Stir-Fried Chicken With Curry Sauce
V16. Stir-Fried Shrimp With Curry Sauce
V17. Stir-Fried Tofu & Vegetables With Curry Sauce

Stir-fried lemongrass beef, chicken, & shrimp

V13
V5
  Bún Thịt Nướng 
  Bún Gà Nướng 
  Bún Bò Nướng 
  Bún Tôm Nướng 
  Bún Thịt Nướng, Chả Giò 
  Bún Bò Nướng, Chả Giò 
  Bún Tôm  Nướng, Chả Giò  
V6. Grilled Chicken & Egg Rolls
  Bún Gà Nướng, Chả Giò 
Bún Tôm, Bò, Gà, Xào Xả
Bún Bò Xào Xả
Bún Gà Xào Xả 
Bún Tôm Xào Xả
Bún Rau Xào Xả
Bún Bò Xào Cari
Bún Gà Xào Cari
 Bún Tôm Xào Cari
 Bún Rau Xào Cari